Hypomocník
poradce poradce zadatel zadatel zadatel zadatel zadatel zadatel poradce poradce zadatel zadatel poradce poradce zadatel zadatel zadatel zadatel
ZÍSKEJTE NEZÁVISLÉ A OBJEKTIVNÍ SROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ŮVĚRŮ NAPŘÍČ CELÝM TRHEM V ČR


Průměrnou slevu 0,3% dokážeme sjednat u těchto bank
Česká spořitelnaČeskoslovenská obchodní bankaHypoteční bankaKomerční bankaOberbankRaiffeisenbankExpobankEqua bankSberbankWüstenrotUniCredit BankmBankMONETA Money Bank
 • formular

  Vyplnění formuláře

  Vyplněním formuláře nám poskytnete základní údaje nutné pro vyhodnocení možností úvěru.

 • hodiny

  Vyhodnocení hypotéky

  Do 24h od odeslání poptávky Vám připravíme exkluzivní nabídku šitou na míru Vašim potřebám.

 • ruce

  Osobní konzultace

  V případě zájmu si domluvíte osobní schůzku s hypotečním specialistou, který Vás provede celým procesem vyřízení hypotéky.


Úspěšně odesláno

Děkujeme Vám za úspěšné vyplnění poptávkového formuláře hypotéky. Během následujících 24h Vás budeme kontaktovat ohledně případného doplnění potřebných údajů a sdělíme Vám exkluzivní nabídku úvěrů šitou na míru Vaší poptávce.

Víte, že...

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztah
mezi uživatelem, nebo poradcem a provozovatelem internetového portálu
umístěného na internetových stránkách s adresou www.hypomocnik.cz (dále jen
„portál“) při užívání služeb poskytovatele.

1.2. Provozovatelem je obchodní korporace REHYTO s.r.o., Sušilova 245/19,
Horka-Domky, 674 01 Třebíč , IČ: 04466837, DIČ: CZ04466837 Spisová značka:
C 90037 vedená u Krajského soudu v Brně.

1.3. Uživatelem je ten, kdo se zaregistruje na portálu a není poradcem.
Uživatelem může být pouze osoba, která dovršila 18 let a je ke svému
právnímu jednání svéprávná.

1.4. Poradcem je ten, kdo se zaregistruje na portálu za účelem využívání
služeb portálu k získávání kontaktů na uživatele pro zprostředkování
hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních
služeb.

1.5. Služby, které provozovatel poskytuje, jsou: služby, produkty, software,
internetové stránky a aplikace umístěné na portálu.

1.6. Portál, resp. služby, slouží ke zprostředkování poptávky a nabídky
produktů hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, případně
obdobných finančních služeb (dále jen „produkt“).

1.7. Poptávka je strukturovaný požadavek uživatele vytvořený prostřednictvím
portálu poptávající produkt, na základě kterého bude nalezen vhodný produkt
a jeho poskytovatel.

1.8. Nabídkou je strukturovaný požadavek poradce vytvořený prostřednictvím
portálu za účelem zprostředkování produktů uživateli, případně se může o
propagaci poradce samotného.

1.9. Užíváním služby se rozumí vytvoření nabídky nebo poptávky
prostřednictvím portálu a umístění této nabídky nebo služby na portálu.
Případně se může jednat o komunikaci prostřednictvím portálu.

1.10. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky v přiměřeném rozsahu měnit.
Změna podmínek bude uživateli oznámena zasláním nového znění podmínek na
jeho e‑mailovou adresu. Uživatel má právo změny odmítnout a závazek z
tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dvou týdnů. Ke dni účinnosti
výpovědi je uživatel povinen ukončit svoji registraci, v případě, že tak
neučiní, ukončí jeho registraci poskytovatel.

2. Registrace

2.1. Pro užívání služeb portálu je zapotřebí registrace.

2.2. Uživatel nebo poradce zasláním registračního formuláře prohlašuje, že
se před jeho zasláním seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi. Tuto
skutečnost uživatel nebo poradce potvrdí zaškrtnutím políčka „Všeobecné
obchodní podmínky jsem si přečetl, jsou mi srozumitelné a souhlasím s nimi“
na registračním formuláři.

2.3. Na registračním formuláři je uživatel nebo poradce povinen uvést údaje
o své osobě, které jsou označené jako povinné. Poskytnutí ostatní údajů
uživatelem nebo poradcem je nepovinné. Uživatel nebo poradce je povinen
uvést pravdivé, správné a úplné údaje. Poskytnuté údaje může uživatel nebo
poradce kdykoli doplnit, změnit či upravit. Některé poskytnuté údaje mají
povahu osobních údajů nebo mohou mít povahu citlivých údajů. Na tyto údaje
se použije ustanovení čl. 5. podmínek.

2.4. Registrace je dokončena vyplněním a odesláním registračního formuláře a
obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace.

2.5. Dokončením registrace je založen smluvní vztah mezi uživatelem nebo
poradcem a poskytovatelem.

2.6. Po dokončení registrace je vytvořen uživatelský účet. Uživatelský účet
obsahuje parametry poptávky uživatele nebo nabídky poradce.

2.7. Uživatel nebo poradce registrací souhlasí se zasíláním reklamních a
informačních e‑mailů v souvislosti s poskytováním služeb poskytovatele do
své e-mailové schránky. Tento souhlas je oprávněn kdykoliv odvolat.

2.8. Uživatel nebo poradce je oprávněn svoji registraci kdykoliv ukončit.

2.9. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s
poskytováním služeb změnit rozsah povinných údajů a vyžadovat sdělení
dalších údajů. V případě, že takový údaj nebude neposkytnut, je
poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby, jestliže je k jejímu
užívání zapotřebí dalšího údaje.

3. Užívání služby

3.1. Užíváním služby se rozumí vytvoření nabídky nebo poptávky
prostřednictvím portálu a umístění této nabídky nebo služby na portálu.
Případně se může jednat o komunikaci prostřednictvím portálu. Služby
portálu slouží k zobrazování, třídění a další práci s poptávkou nebo
nabídkou.

3.2. Uživatel je oprávněn užívat službu bezplatně.

3.3. Uživatelem je odpovědný za obsah, který uvede a zveřejní
prostřednictvím portálu.

3.4. Uživatel nebo poradce užívá služby v souladu s pokyny uvedenými na
portálu.

3.5. Obsah poptávky nebo nabídky bude zveřejněn na portálu společně s datem
zadání inzerátu, jménem uživatele nebo poradce a názvem obce, z něhož
uživatel nebo poradce pochází. Kromě toho budou zveřejněny údaje, s jejichž
zveřejněním uživatel nebo poradce souhlasil.

3.6. Obsah poptávky nebo nabídky je pouze informativní a nemají závazný
charakter.

3.7. Poptávka nebo nabídka bude zveřejněna na portálu po dobu určenou
uživatelem nebo poradcem při vytváření poptávky nebo nabídky, nejdéle však
na dobu 90 dní. Během této doby je uživatel nebo poradce oprávněn poptávku
nebo nabídku pozměňovat nebo dokonce smazat.

3.8. Jeden uživatel nebo poradce může mít v současné chvíli zveřejněno
maximálně 5 poptávek nebo nabídek.

3.9. Poradci mohou odpovídat na poptávku uživatelů prostřednictvím jimi
vytvořených nabídek. Uživatelé mnohou odpovídat na nabídku poradce. V
případě, že uživatel souhlasí s nabídkou poradce, může být z jeho strany
kontaktován.

3.10. Uživatel nebo poradce, který reaguje na poptávku nebo nabídku je
povinen rovněž dodržovat podmínky poskytování služby.

3.11. Poskytovatel je oprávněn ukončit registraci uživatele nebo poradce,
který se ke svému uživatelskému účtu nepřihlásil po dobu delší než 12
měsíců.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Uživatel nebo poradce se zavazuje, že:

a) neprovede registraci, pokud by jejím provedením došlo k porušení
právních předpisů České republiky případně jiných států,

b) užívat služby vzhledem k jejich účelu,

c) pro přístup ke službám bude užívat pouze rozhraní poskytnuté
poskytovatelem,

d) zajistí důvěrnost přihlašovacího jména a hesla pro přístup ke službě,
zejména tyto neučiní přístupné třetí osobě, pokud zjistí jejich zneužití,
okamžitě to sdělí poskytovateli,

e) nebude získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných uživatelů nebo
poradců,

f) nebude se v souvislosti s užíváním služby dopouštět žádného
protiprávního jednání či jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy,
nebo

g) nebude činit nic, co by poškozovalo užívání služby ostatními uživateli
nebo poradci.

4.2. Uživatel nebo poradce nesmí zejména na portál umisťovat obsah, který:

a) není nabídkou nebo poptávkou,

b) není vážný, určitý nebo srozumitelný,

c) je nekalosoutěžního charakteru,

d) souvisí s multilevel marketingem a provizními systémy
(pyramidové/letadlové hry),

e) porušuje právo duševního vlastnictví,

f) poškozuje poskytovatele, ostatní uživatele nebo poradce, či nabízené
nebo poptávané produkty,

g) propaguje konkurenční portály, nebo

h) jiným způsobem porušuje platné právní předpisy, dobré mravy, mravnost
(především pornografii a erotiku), etiku a zásady slušného chování.

4.3. V případě porušení bodu 4.1. a 4.2. je poskytovatel oprávněn vymazat z
portálu obsah umístěný uživatelem nebo poradcem a ukončit registraci
uživatele nebo poradce bez předchozího upozornění.

4.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zásahu do portálu a přerušení nebo
ukončení jeho funkčnosti bez nutnosti předchozího oznámení uživateli nebo
poradci. Vzhledem k výše uvedenému si je uživatel nebo poradce vědom
skutečnosti, že může být dočasně či trvale z užívání služeb vyloučen.
Poskytovatel neodpovídá za škodu tímto přerušením nebo ukončením vzniklou.

4.5. Odpovědnost za veškerý obsah vložený na portál nese samotný uživatel
nebo poradce, který tento obsah vložil, nikoliv Poskytovatel. Poskytovatel
ani jinak neodpovídá za užívání služby ostatními uživateli nebo poradci.
Poskytovatel neodpovídá za zneužití užívání služeb uživateli, poradci či
třetími osobami.Poskytovatel neodpovídá za funkčnost užívané služby a za
žádné škody, které by uživateli, poradci, nebo třetím osobám vznikly v
důsledku nebo v souvislosti s užíváním služby. Poskytovatel neodpovídá za
plnění povinností a závazků vzniklých mezi registrovanými osobami.

4.6. Provozovatel bude využívat svých schopností a znalostí, aby zajistil
spolehlivost a bezpečnost služby.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Uživatel nebo poradce je povinen poskytnout poskytovateli pouze ty
osobní údaje, které jsou označeny jako povinné. Poskytování ostatních
osobních údajů poskytovateli je nepovinné. Uživatel nebo poradce není
povinen poskytnout poskytovateli citlivé údaje.

5.2. Zaškrtnutím políčka „Dobrovolně souhlasím se zpracováním osobních
údajů“ a odesláním registračního formuláře uděluje uživatel nebo poradce
dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů poskytnutých
poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele nebo poradce
při registraci a při dalším užívání služeb.Správce je oprávněn pověřit
třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

5.3. Poskytnuté údaje slouží pro zprostředkování kontaktu mezi osobami
registrovanými na portálu. Ke kontaktu dojde až na základě souhlasu
poptávajícího uživatele.Osobní údaje uživatele budou za účelem kontaktu
předányporadci až po povolení k předání zaškrtnutím políčka “Souhlasím s
kontaktem”.

5.4. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat údaje
uživatelů nebo poradců za účelem poskytování služeb a pro statistické
účely.Údaje mohou být poskytovatelem poskytnuty pouze registrovaným osobám
a administrátorovi portálu.

5.5. Poskytovatel shromažďuje a uchovává osobní údaje v zabezpečené databázi
na elektronickém nosiči informací a zajišťuje jejich bezpečnost s ohledem
na dosažený stav lidského poznání. Pokud i přesto dojde ke zneužití
osobních údajů, poskytovatel za takové zneužití neodpovídá.

5.6. Uživatel nebo poradce uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a
předáváním Osobních údajů na dobu své registrace, nejdéle však na dobu 10
let. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Po odvolání souhlasu
poskytovatel ze své databáze a z uživatelského účtu odstraní osobní údaje.
Vzhledem k výše uvedenému dojde rovněž k ukončení registrace.

5.7. Po ukončení registrace poskytovatel ze své databáze a z uživatelského
účtu odstraní osobní údaje.

6. Služba „Doporuč přítele“

6.1. Návštěvník webu www.hypomocnik.cz (dále jen „doporučitel“) je oprávněn
doporučit služby společnosti REHYTO s.r.o. (dále jen „poskytovatel“)
prostřednictvím tlačítka „Doporuč přítele“ jiným potenciálním zájemcům
(dále jen „doporučený“), kteří by využívali služeb poskytovatele, zejména
pak svým známým, přátelům, rodině, atd.

6.2. Doporučení doporučeného provede návštěvník webu pomocí zadání
kontaktních údajů na svoji osobu zadáním jména, příjmení, telefonického
kontaktu a e-mailové adresy a následně uvede jméno, příjmení a telefonický
kontakt na doporučeného, kterému chce služby doporučit.

6.3.Za doporučení doporučeného a splnění podmínek uvedených v odst. 6.4
těchto VOP náleží doporučiteli finanční odměna v hodnotě určené dle
aktuálního ceníku odměn na základě typu a povahy uskutečněného obchodu.

6.4. Nárok na odměnu vzniká doporučitelovi po splnění následujících
podmínek:

· kontakt na doporučeného zadaný doporučitelem musí být pravdivý, úplný,
přesný a správný, přičemž tuto skutečnost ověřuje poskytovatel telefonickým
kontaktováním doporučeného,

· doporučený musí poskytovateli po ověření údajů dle předchozího bodu
projevit svůj souhlas se zpracováním svých údajů a tyto jsou následně
zpracovány poskytovatelem,

· doporučený musí v rámci jednání s poskytovatelem uzavřít smlouvu o
hypotečním úvěru

· doporučený nesmí již být v době doporučení klientem společnosti REHYTO s.r.o.

· poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu vybrané odměny nebo na úplné zrušení nároku na odměnu

6.5. Při splnění podmínek uvedených v odst. 6.4. těchto VOP je doporučiteli
odměna ve formě poukázky předána osobně nebo případně zaslána na jeho
doručovací adresu, kterou sdělí poskytovateli bezprostředně po uznání
nároku na odměnu a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonického kontaktu s
poskytovatelem.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1.Na portálu je uveden kontakt na poskytovatele.

7.2.Ukončením registrace dochází k zániku závazku mezi registrovanou osobou
a poskytovatelem.

7.3.Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo v důsledku s užíváním
služby se řídí právním řádem České republiky. K projednání a rozhodnutí
veškerých sporů vzniklých v souvislosti s užíváním služby jsou pravomocné a
příslušné obecné soudy České republiky.

7.4.Ukáže-li se některé ustanovení těchto podmínek jako nicotné nebo
neplatné, jsou smluvní strany povinny nahradit takové ustanovení
ustanovením, které se svým smyslem a účelem bude co nejvíce blížit
původnímu ustanovení.